Weekly Parsha

Subscribe to Weekly Parsha feed
Torah reading of the week from Hebcal.com (Diaspora)
Updated: 2 hours 21 min ago

Parashat Vayigash - 23 December 2017

Sat, 12/23/2017 - 07:00

Torah: Genesis 44:18 - 47:27

Haftarah: Ezekiel 37:15 - 37:28

Parashat Miketz - 16 December 2017

Sat, 12/16/2017 - 07:00

Torah: Genesis 41:1 - 44:17

Maftir: Numbers 7:30 - 7:41 | Shabbat Chanukah - Day 4

Haftarah: Zechariah 2:14-4:7 | Shabbat Chanukah - Day 4

Parashat Vayeshev - 09 December 2017

Sat, 12/09/2017 - 07:00

Torah: Genesis 37:1 - 40:23

Haftarah: Amos 2:6 - 3:8

Parashat Vayishlach - 02 December 2017

Sat, 12/02/2017 - 07:00

Torah: Genesis 32:4 - 36:43

Haftarah: Obadiah 1:1 - 1:21

Parashat Vayetzei - 25 November 2017

Sat, 11/25/2017 - 07:00

Torah: Genesis 28:10 - 32:3

Haftarah: Hosea 12:13 - 14:10

Parashat Toldot - 18 November 2017

Sat, 11/18/2017 - 07:00

Torah: Genesis 25:19 - 28:9

Haftarah: I Samuel 20:18 - 20:42 | Shabbat Machar Chodesh

Parashat Chayei Sara - 11 November 2017

Sat, 11/11/2017 - 07:00

Torah: Genesis 23:1 - 25:18

Haftarah: I Kings 1:1 - 1:31

Parashat Vayera - 04 November 2017

Sat, 11/04/2017 - 08:00

Torah: Genesis 18:1 - 22:24

Haftarah: II Kings 4:1 - 4:37

Parashat Lech-Lecha - 28 October 2017

Sat, 10/28/2017 - 08:00

Torah: Genesis 12:1 - 17:27

Haftarah: Isaiah 40:27 - 41:16

Parashat Noach - 21 October 2017

Sat, 10/21/2017 - 08:00

Torah: Genesis 6:9 - 11:32

Maftir: Numbers 28:9 - 28:15 | Shabbat Rosh Chodesh

Haftarah: Isaiah 66:1 - 66:24 | Shabbat Rosh Chodesh

Parashat Bereshit - 14 October 2017

Sat, 10/14/2017 - 08:00

Torah: Genesis 1:1 - 6:8

Haftarah: Isaiah 42:5 - 43:10

Parashat Ha'Azinu - 23 September 2017

Sat, 09/23/2017 - 08:00

Torah: Deuteronomy 32:1 - 32:52

Haftarah: Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20; Joel 2:15-27 | Shabbat Shuva

Parashat Nitzavim-Vayeilech - 16 September 2017

Sat, 09/16/2017 - 08:00

Torah: Deuteronomy 29:9 - 31:30

Haftarah: Isaiah 61:10 - 63:9

Parashat Ki Tavo - 09 September 2017

Sat, 09/09/2017 - 08:00

Torah: Deuteronomy 26:1 - 29:8

Haftarah: Isaiah 60:1 - 60:22

Parashat Ki Teitzei - 02 September 2017

Sat, 09/02/2017 - 08:00

Torah: Deuteronomy 21:10 - 25:19

Haftarah: Isaiah 54:1 - 54:10