Weekly Parsha

Subscribe to Weekly Parsha feed
Torah reading of the week from Hebcal.com (Diaspora)
Updated: 1 hour 11 min ago

Parashat Vayechi - 22 December 2018

Sat, 12/22/2018 - 07:00

Torah: Genesis 47:28 - 50:26

Haftarah: I Kings 2:1 - 2:12

Parashat Vayigash - 15 December 2018

Sat, 12/15/2018 - 07:00

Torah: Genesis 44:18 - 47:27

Haftarah: Ezekiel 37:15 - 37:28

Parashat Miketz - 08 December 2018

Sat, 12/08/2018 - 07:00

Torah: Genesis 41:1 - 44:17

8th aliyah: Numbers 28:9 - 28:15 | Shabbat Rosh Chodesh Chanukah

Maftir: Numbers 7:42 - 7:47 | Shabbat Rosh Chodesh Chanukah

Haftarah: Zechariah 2:14-4:7 | Shabbat Rosh Chodesh Chanukah

Parashat Vayeshev - 01 December 2018

Sat, 12/01/2018 - 07:00

Torah: Genesis 37:1 - 40:23

Haftarah: Amos 2:6 - 3:8

Parashat Vayishlach - 24 November 2018

Sat, 11/24/2018 - 07:00

Torah: Genesis 32:4 - 36:43

Haftarah: Obadiah 1:1 - 1:21

Parashat Vayetzei - 17 November 2018

Sat, 11/17/2018 - 07:00

Torah: Genesis 28:10 - 32:3

Haftarah: Hosea 12:13 - 14:10

Parashat Toldot - 10 November 2018

Sat, 11/10/2018 - 07:00

Torah: Genesis 25:19 - 28:9

Haftarah: Malachi 1:1 - 2:7

Parashat Chayei Sara - 03 November 2018

Sat, 11/03/2018 - 08:00

Torah: Genesis 23:1 - 25:18

Haftarah: I Kings 1:1 - 1:31

Parashat Vayera - 27 October 2018

Sat, 10/27/2018 - 08:00

Torah: Genesis 18:1 - 22:24

Haftarah: II Kings 4:1 - 4:37

Parashat Lech-Lecha - 20 October 2018

Sat, 10/20/2018 - 08:00

Torah: Genesis 12:1 - 17:27

Haftarah: Isaiah 40:27 - 41:16

Parashat Noach - 13 October 2018

Sat, 10/13/2018 - 08:00

Torah: Genesis 6:9 - 11:32

Haftarah: Isaiah 54:1 - 55:5

Parashat Bereshit - 06 October 2018

Sat, 10/06/2018 - 08:00

Torah: Genesis 1:1 - 6:8

Haftarah: Isaiah 42:5 - 43:10

Parashat Ha'Azinu - 22 September 2018

Sat, 09/22/2018 - 08:00

Torah: Deuteronomy 32:1 - 32:52

Haftarah: II Samuel 22:1 - 22:51

Parashat Vayeilech - 15 September 2018

Sat, 09/15/2018 - 08:00

Torah: Deuteronomy 31:1 - 31:30

Haftarah: Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20; Joel 2:15-27 | Shabbat Shuva

Parashat Nitzavim - 08 September 2018

Sat, 09/08/2018 - 08:00

Torah: Deuteronomy 29:9 - 30:20

Haftarah: Isaiah 61:10 - 63:9

Parashat Ki Tavo - 01 September 2018

Sat, 09/01/2018 - 08:00

Torah: Deuteronomy 26:1 - 29:8

Haftarah: Isaiah 60:1 - 60:22