Rosh Hashanah and Yom Kippur

Rosh Hashanah Services

Wed. Sept. 20th - Erev Rosh Hashanah Service - 6:30PM
Thurs. Sept. 21st - Rosh Hashanah Service - 9:15AM, Youth Service - 10:00AM
Fri. Sept. 22nd - Rosh Hashanah II Service - 9:15AM

Yom Kippur Services

Fri. Sept. 29th - Kol Nidre - 6:00PM
Sat. Sept. 30th - Yom Kippur Service - 9:15AM & 5:30PM, Youth Service - 10:00AM
Yizkor Service - 12 Noon, Evening Service 5:30PM