Weekly Parsha

Subscribe to Weekly Parsha feed
Torah reading of the week from Hebcal.com (Diaspora)
Updated: 8 hours 47 min ago

Parashat Nasso - 26 May 2018

Sat, 05/26/2018 - 08:00

Torah: Numbers 4:21 - 7:89

Haftarah: Judges 13:2 - 13:25

Parashat Bamidbar - 19 May 2018

Sat, 05/19/2018 - 08:00

Torah: Numbers 1:1 - 4:20

Haftarah: Hosea 2:1 - 2:22

Parashat Behar-Bechukotai - 12 May 2018

Sat, 05/12/2018 - 08:00

Torah: Leviticus 25:1 - 27:34

Haftarah: Jeremiah 16:19 - 17:14

Parashat Emor - 05 May 2018

Sat, 05/05/2018 - 08:00

Torah: Leviticus 21:1 - 24:23

Haftarah: Ezekiel 44:15 - 44:31

Parashat Achrei Mot-Kedoshim - 28 April 2018

Sat, 04/28/2018 - 08:00

Torah: Leviticus 16:1 - 20:27

Haftarah: Amos 9:7 - 9:15

Parashat Tazria-Metzora - 21 April 2018

Sat, 04/21/2018 - 08:00

Torah: Leviticus 12:1 - 15:33

Haftarah: II Kings 7:3 - 7:20

Parashat Shmini - 14 April 2018

Sat, 04/14/2018 - 08:00

Torah: Leviticus 9:1 - 11:47

Haftarah: I Samuel 20:18 - 20:42 | Shabbat Machar Chodesh

Parashat Tzav - 24 March 2018

Sat, 03/24/2018 - 08:00

Torah: Leviticus 6:1 - 8:36

Haftarah: Malachi 3:4 - 3:24 | Shabbat HaGadol

Parashat Vayikra - 17 March 2018

Sat, 03/17/2018 - 08:00

Torah: Leviticus 1:1 - 5:26

7th aliyah: Numbers 28:9 - 28:15 | Shabbat HaChodesh (on Rosh Chodesh)

Maftir: Exodus 12:1 - 12:20 | Shabbat HaChodesh (on Rosh Chodesh)

Haftarah: Ezekiel 45:16 - 46:18 | Shabbat HaChodesh (on Rosh Chodesh)

Parashat Vayakhel-Pekudei - 10 March 2018

Sat, 03/10/2018 - 07:00

Torah: Exodus 35:1 - 40:38

Maftir: Numbers 19:1 - 19:22 | Shabbat Parah

Haftarah: Ezekiel 36:16 - 36:38 | Shabbat Parah

Parashat Ki Tisa - 03 March 2018

Sat, 03/03/2018 - 07:00

Torah: Exodus 30:11 - 34:35

Haftarah: I Kings 18:1 - 18:39

Parashat Tetzaveh - 24 February 2018

Sat, 02/24/2018 - 07:00

Torah: Exodus 27:20 - 30:10

Maftir: Deuteronomy 25:17 - 25:19 | Shabbat Zachor

Haftarah: I Samuel 15:2 - 15:34 | Shabbat Zachor

Parashat Terumah - 17 February 2018

Sat, 02/17/2018 - 07:00

Torah: Exodus 25:1 - 27:19

Haftarah: I Kings 5:26 - 6:13

Parashat Mishpatim - 10 February 2018

Sat, 02/10/2018 - 07:00

Torah: Exodus 21:1 - 24:18

Maftir: Exodus 30:11 - 30:16 | Shabbat Shekalim

Haftarah: II Kings 12:1 - 12:17 | Shabbat Shekalim

Parashat Yitro - 03 February 2018

Sat, 02/03/2018 - 07:00

Torah: Exodus 18:1 - 20:23

Haftarah: Isaiah 6:1 - 7:6; 9:5 - 9:6